www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

CULTUUR

munggah = naar boven gaan

KEJAWČN... TRADITIONELE
GELOOFSOVERTUIGING

Cultuur Hoofdpagina
Huisvlijt Javaanse gebruiksvoorwerpen
Huwelijk Ceremonies en gebruiken
Huwelijk Ceremonies en betekenissen
Huwelijk Nebus kembar mayang
Kalender De Javaanse tijdrekening
Kejawčn Traditionele geloofsovertuiging
Kunst Moderne Kunst
Mysticisme Het innerlijke geloof
Slametan Levenscyclus en hoogtijdagen
Feest Vereende krachten en saamhorigheid
Eten en drinken
Klederdracht

 

 

 

 

Javaans spirituele kennis
 
 

Bij de Javanen is er naast het hindoeďsme, het boeddhisme, de Islam en het christendom een traditionele geloofsovertuiging die als Kejawčn bekend staat. Een ander term hier voor is agama Jawa.

 

Kejawčn is Javanisme

Een Javaans spirituele kennis die op zoek is naar goede en correcte manier van leven. De belijders van deze geloofsovertuiging vinden in deze de spirituele weg naar het ware leven oftewel de zin van het leven. Het vinden van een goede relatie tussen dienaar en God. Kejawčn is niet weg te denken uit de Javaanse manier van leven en denken, de natuur en de traditie.

Van nature staat een Javaan heel dicht bij de natuur. De behoeder van de natuur, wat overduidelijk naar voren komt in de natuurlijk georiënteerde traditie en rituelen. Het leven in harmonie is zeer belangrijk: de harmonie tussen de mensheid en het universum en de harmonie tussen dienaar en God.

Opmerking: De schrijfwijze van de volgende stukken is ongecorrigeerd weergegeven uit respect voor de aanhangers van Kedjawan en Kedjawčn in Suriname en de auteurs De legende van Djajabaja en Layang Djojobojo

Kedjawan in Suriname
Kedjawan deed z'n intrede in 1890 in Suriname. Het is een versmelting van hindoeďsme, boedhisme en animisme. Het branden van wierook is afkomstig van het christendom.

Kedjawčn in Suriname
De groep aanhangers van Layang Djojobojo heet Kedjawčn die pas in 2000 in Suriname is geďntroduceerd. Deze groep brandt geen wierook.

Layang Djojobojo

De legende van Djajabaja [pdf]
Layang Djojobojo in het Javaans [pdf]
Layang Djojobojo in het Nederlands [pdf]

De legende van Djajabaja

Dr. F de Bruyn, uitgeverij Spoormaker 1952

In de Pralambang (voorspelling) van Djajabaja, wordt door de vorst van het rijk Daha (Kediri) de geschiedenis van Java voorspeld. Volgens sommige schrijvers zou Djajabaja omstreeks het jaar 800 van de Javaanse jaartelling hebben geleefd, dus omstreeks 900 AD. Anderen menen echter dat hij ongeveer honderd jaar later heeft geleefd. Raffles, Winter, Den Hollander, Wiselius en anderen hebben al vele jaren geleden de inhoud der legende uit oude handschriften bestudeerd en gepubliceerd. De verschillende handschriften stemmen niet geheel met elkander overeen.

Deze legende voorspelt de geschiedenis van Java na het leven van Djajabaja. Zij heeft diep wortel geschoten in de volksziel op Java en dat geldt niet alleen voor Javanen, maar ook voor Soendanezen en Madoerezen. Verschillende schrijvers zijn van mening, dat de Djajabaja legende pas tussen het jaar 1744 en 1755 op schrift moet zijn gesteld, nadat zij in overeenstemming was gebracht, met wat er toen van de geschiedenis van Java was opgetekend. Maar in 1828 moet een nieuwe onbekende schrijver op die legende het eerste verbeterblad en verlengstuk hebben uitgegeven, dat later door vele anderen gevolgd is, vooral na de Eerste Wereldoorlog, toen de communist Tan Malakka en in navolging van hem ook vele anderen uit de legende politieke munt probeerden te slaan. De schrijver van 1828 heeft echter de grootste aanvulling gegeven op de toekomstige geschiedenis van Java, die vanaf dat moment niet bijster met de werkelijkheid overeenstemt.

Haar grote politieke betekenis heeft de legende vooral te danken aan het feit, dat Djajabaja tweemaal de komst van de Rechtvaardige Vorst, de Ratoe Adil voorspelt. De eerste Ratoe Adil zal Si Tandjoeng Poetih (de witte Tandjoeng bloem) zijn, terwijl ongeveer 100 jaren later de tweede Ratoe Adil, Eroe Tjakra (de Bekwame Lans) zal optreden. Beiden zullen een einde maken aan een tijd van grote chaos, rechteloosheid, ellende en armoede.

Om dit onverwoestbare geloof in de Ratoe Adil beter te begrijpen, moet men er zich wel rekenschap van geven, dat de lagere volksklassen op Java in het verleden onder de regering van hun eigen vorsten zeer zwaar te verduren hadden, niet alleen als gevolg van de oorlogen die telkens onder de grote en kleinere potentaatjes van Java werden gevoerd, maar ook als gevolg van de zware belastingdruk en de knevelarijen door vorst en ambtenaren, waaraan zij waren blootgesteld. Anderzijds heeft het banditisme door de eeuwen heen een intrigerend deel uitgemaakt van het volksleven op Java. Krachtig beteugeld, maar nimmer volkomen uitgeroeid, zodat het in latente vorm bleef voortbestaan.

Maar door de eeuwen heen hebben zich perioden in de geschiedenis van Java voorgedaan, waarin veelal als een gevolg van zware belastingdruk, misoogst, oorlog enz. het aantal badjigans zo groot werd, dat zij zich in benden konden verenigen en brandstichtend, plunderend en moordend het land doortrokken. En wanneer dan de toestand voor de bevolking ondragelijk wordt, wanneer zoals de legende het uitdrukt "de regering niet deugt en het lijkt alsof de duivels regeren", dan droomt de naar rust snakkende kampong-bevolking van betere tijden, van de komst van de Ratoe Adils, van Si Tandjoeng Poetih of van Eroe Tjakra, figuren wier karakter zo treffend getekend is in de Pralambang van Djajabaja.
Lees meer in het PDF-bestand

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP