www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

BANYUMILI

basa Jawa = Javaanse taal

KACA BASA JAWA

 

Get the Adobe Flash Player to see this video.

MultiMediaPlayer

 

 

 

 

Ndherek nepangaken... Masyrakat Suriname tedhakan Jawi
  Sugeng rawuh lan
ndherek nepangaken rumiyin

Nami kula Reinier Kromopawiro, webmasteripun situsweb BanyuMili punika. Ngaturaken sugeng rawuh lan sugeng pepanggihan. Mugi-mugi panjenengan sedaya dipunparingi berkah sugeng lan sampun nganti manggihi alangan satunggal punapa-punapa. Déné ingkang dipunudi panjenengan sedaya ing pundi kémawon ing alam donya ngriki sageda kempal dados sedhèrèk satunggal. Dipunlajengaken gotong-royong lan rukunipun tiyang Jawi lan ugi adatipun. Punika situs web bab basa lan kabudayan masyarakat Suriname tedhakan Jawi. Mugi-mugi situs punika sageda nyaosi sesuluh keteranganipun masyrakat Suriname tedhakan Jawi utawi keteranganipun Republik Suriname. Matur nuwun sanget...

Kula putra Jawi, Reinier Kromopawiro wayahipun tiyang Jawi kuli kontrak ing Suriname. Situsweb punika kula damel ing basa Welandi minangka kangge anak-putunipun panjenenganipun ingkang boten wasis sanget wicanten ing basa Jawi. Punika situsweb bab sejarah, basa lan kabudayan masyarakat Suriname tedhakan Jawi. Wiwit taun 1890 ngantos taun 1940 tiyang Jawi, cacahipun 32.965, sami dipunbekta dhateng Suriname. Dipunkontrak kapeksa dipunkengken nyambut damel ing kebon kabudidayan kopi lan tebu ing Suriname sadangunipun gangsal taun. Bibar kontrak punika panjenenganipun saged balik malih dhateng Indonesia utawi lajeng manggen ing tanah enggal Suriname punika.

 

 

 

 

Atur panuwun dhumateng
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Paramaribo - Suriname

  

Monumèn ing Sana Budaya Paramaribo Suriname kanggé
Pangènget-èngeting Imigrasi Tiyang Jawi ing Suriname

SEBAGAI TANDA PERASAAN BERTERIMAKASIH TERHADAP KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA (KBRI) PARAMARIBO - SURINAME

Atas nama Masyarakat Suriname Keturunan Jawa, webmasternya situsweb BanyuMili dan saya sendiri Reinier Kromopawiro ingin menguncapkan banyak terima kasih kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paramaribo.
Istimewa pula Bapak Duta Besar Soekadari Honggowongso alm. mengenai bantuannya untuk memberdirikan Sana Budaya serta membantu Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI) pada waktu Peringatan 100 Tahun Imigrasi Jawa di Suriname selama tahun 1990.
Juga banyak terima kasih tentang semua bantuan-bantuan ekonomis dan hal-hal budaya yang langkahnya dimulaikan sejak awal tahun 1976 oleh Bapak Kuasa Usaha Utoyo Sutoto untuk perkembangan dan menaikkan derajat Masyarakat Suriname Keturunan Jawa.

Bapak Kuasa Usaha R. Utoyo Sutoto
Bapak Duta Besar Drs. Djoko Joewono
Bapak Duta Besar Drs. R. Mohamad Sidik Kusumoatmodjo
Bapak Duta Besar Drs. Soekadari A. Honggowongso
Bapak Duta Besar Drs. Soewandi Kusumoadinoto
Bapak Duta Besar Drs. Suwardi Wusono
Bapak Duta Besar Drs. Subagyo Wiryohadisubroto
Bapak Duta Besar Drs. Suparmin Sunjoyo
Bapak Duta Besar Drs. Suprijanto Muhadi
Bapak Duta Besar Drs. Nur Syahrir Rahardjo

 

 

 

 

Sejarahipun tiyang Jawi ing Suriname

Rawuhipun tiyang Jawi kuli kontrak ing Paramaribo Suriname ing taun 1890 tanggal 9 sasi Agustus.

Para tamu ingkang minulya... Sugeng rawuh ing situs web BanyuMili. Punika situs web bab basa lan kabudayan Jawi kagunganipun masyarakat Suriname tedhakan Jawi. Wiwit taun 1890 ngantos 1940 tiyang Jawi cacahipun 32.965 sami dipunbekta dhateng Suriname. Dipunkontrak kapeksa dikengken nyambut damel ing kebon kabudidayan kopi lan tebu ing Suriname sadangunipun gangsal taun. Bibar punika panjenenganipun saged balik malih dhateng Indonesia utawi manggen lajeng ing tanah enggal Suriname punika. 

Punika simbah wadon kula, asmanipun Toemidjah Tomoredjo ingkang dipunbekta dhateng Suriname ing taun 1919 tanggal 22 Desember saking Semarang. Kapalan Madioen. Ing gambar potret punika yuswanipun simbah kula kagungan 26 taun. Asma ramanipun Sadiyun, Jawa Tengah. Ananging padununganipun boten dipunngertosi ing salebetipun buku-buku sejarah. Situs web punika kula serat ing basa Welandi, sebabipun basa punika basa nasional Suriname. Basa punika inggih dipunkagem ing pundi kemawon. Wiwit sekolah dhasar ngantos ing universitas. Ugi dening pamerintah lan salebetipun kantor-kantor bisnis lan sapanunggilanipun.
Situs web punika dipundamelaken minangka kangge putra-putri Jawi ing Suriname ingkang boten ngangge utawi supe basanipun panjenenganipun piyambak lan namung ngertosi basa Welandi. Matur nuwun sanget anggenipun panjenengan nuweni situs web punika.

 

 

 

 

Basa Jawi ing Suriname Seminar Internasional Basa Jawi

 

 
 

 

 

 

Katur dumateng Bapak Reinier Kromopawiro ing Nederland

Ndherek nepangaken, kula Suparmin Sunjoyo (Indonesia Ambassador to Suriname), pikantuk alamat/adres panjenengan saking Pak Johan Sarmo. 

Kula kintu pengumuman (bekendmaking ?) bab seminar internasional basa Jawi. Pengumuman punika kula kintu dhateng sedaya Indonesian Embassies ing ndonya, Konsulat Jenderal RI, Konsulat, Departemen Luar Negeri RI, Departemen Dalam Negeri RI, Gubernur Jawa Tengah-Jawa Timur lan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pengumuman menika isinipun kirang-langkung makaten: Indonesian Embassy ing Paramaribo, Suriname sesarengan kalian Suriname-Indonesia Friendship Association (SIFA) badhe ngleksanaaken seminar internasional ngrembag basa Jawi ing  Indonesian Embassy Paramaribo, Suriname dinten Setu lan Minggu tanggal 28-29 Mei 2005.

Seminar dipun wontenaken kanthi dhasar:
1.Pasal 32 ayat 2 Undhang-undhang Dhasar 1945 Indonesia ingkang sampun dipun  amandhemen (amended) kaping I ngantos kaping IV:Negari ngormati lan ngrumpaka basa dhaerah ingkang mujudaden kasugihaning budhaya nasional
2.Nanggapi kekajengan ingkang kiat saking masyarakat Suriname keturunan Jawi kangge memetri/nguri-uri/ngleluri basa, seni-budhaya lan tradisi Jawi ing tengahing ombak globalisasi.
3.Kawicaksananing (the policy/beleid) Pamarentah Suriname magepokan kalian basa, dene, sinaosa sampun netepaken bilih basa Landi sampun dados basa nasional, ananging tetep ngayomi basa-basa multi etnis ingkang gesang ing Suriname. (Cathetan: ingkang paling kiat/dominan basa-basa: taki-taki, lajeng Hindhi, Jawi/Jawa lan Chinten, lsp.).

Ingkang saged tumut seminar internasional:
1.Paper presenter/ingkang ngajengaken paper, inggih menika: para ahli basa Jawi, ofisiel, akademisi, ingkang magepokan kalian nguri-uri murih lestarining basa Jawi.
2.Peserta (participats) biasa (ingkang tumut seminar nanging sanes paper presenter) kadosta: para priyantun ingkang ngginaaken basa Jawi, observers lan sinten kemawon ingkang remen kalian basa Jawi

Thema Seminar: 
Nguri-uri, nglestantunaken basa, seni-budhaya lan tradisi Jawi ing tengahing ombak globalisasi.

Ragad/bab finasial, akomodasi:
1.Kagem peserta saking luar negeri/manca negari
(ing saknjawinipun Suriname), Panitia Penyelenggara/Organizing Committee mbiyantu transport lokal lan akomodasi sakwontenipun.
2.Ragad kangge rawuh ing Suriname lan wangsulipun dipun tanggel piyambak (dipun bayar piyambak-piyambak).
3.Peserta biasa ( ingkang tumut seminar nanging sanes
paper presenter), inggih menika: Ingkang ngginaaken basa Jawi, observer lan sinten kemawon ingkang remen kalian basa Jawi.
4.Namung kagem peserta seminar internasional 
ingkang dados paper presenter, Panitia Penyelenggara (Organizing Committee) nyediaaken honorarium sakmurwatipun (a modest sum of money for honorarium)

Alamat/adres lan wekdal seminar:
Seminar dipun leksanaaken ing Ruang Pancasila, Indonesian Embassy, Van Brussellaan No. 3, Paramaribo, Suriname.
Seminar dipun leksanaaken miwiti jam 9.00 enjang ing dinten Setu lan Minggu tanggal 28-29 Mei 2005. Basa ingkang dipun ginaaken: Basa kangge damel paper lan kangge presentasi seminar saged milih: basa Inggris (English), Indonesia utawi basa Jawi (Ngoko utawi krama).

Registrasi lan ngintu paper:
Ingkang badhe tumut seminar saged
ndaftaraken/register dhateng: Panitia Seminar Internasional Bahasa Jawa, Kedutaan Besar RI, Paramaribo Suriname via Fax utawi E-mail nginggil wau. Pendaftaran/registrasi seminar boten dipun suwun bayaran (gratis). Paper ingkang badhe dipun presentasi ing seminar kedah sampun dumugi ing Kedutaan Beasr RI Paramaribo, Suriname dinten Senen, 23 Mei 2005.

Kula dipun cariosi dening Pak Johan Sarmo, bilih penjenengan kados-kados badhe rawuh ing seminra internasional ngrembag basa Jawi menika. Kados cekap ingkang saged kula aturaken ing wekdal menika.  Kula sanget ngajeng-ajeng rawuh  panjenengan ing seminar menika. Ngengeti Panitia Penyelenggara (Organizing Committee) boten gadhah biaya/ragad kathah, mbokbilih panjenengan saged mados sponsor saking Pamarentah Nederland saperlu kangge tumbas ticket pesawat (KLM) saking dalem panjenengan - Paramaribo wongsal-wangsul; biaya transport lokal lan akomodasi sakwontenipun mangke Indonesian Embassy ingkang nanggel (ingkang  mbiyantu). Perlu panjenengan  kawuningani bilih ngantos dinten menika, ingkang sampun badhe presentasi ing seminar sampun wonten 4 saking Suriname, 2 saking Jawi (Yogyakarta), kula ugi nengga peserta/participants saking New Caledonia lan sanes-sanesipun. Mbokmenawi/kados-kados seminar internasional ngrembag basa Jawi nembe kaping sepindhah menika badhe dipun wontenaken ing ndonya (menawi Kongres Basa Jawi ing Tanah Jawi/Indonesia sampun kaping 3, menika saben 5 tahun sepindhah, ingkang pungkasan dipun wontenaken ing Yogyakarta tahun 2001).

Cekap semanten rumiyin kabar saking kula. Salajengipun kula sanget nengga jawaban saking Bapak. Mugi-mugi Bapak saged angrawuhi seminar internasional menika. Matur nuwun.

Salam saking kula,

Suparmin Sunjoyo

 

 

 

 

Babagan werna-werna

Situsweb Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paramaribo, Suriname

Ing Suriname wong Jawa uga nganggo tembung krama inggil, nanging sebabé apa lan kapan tembung krama inggil iku kudu dianggo akèh ora ngerti. Jalarané awaké dhéwé biyèn ora diblajari nulis lan omong ing basa Jawa. Anak-anak mung padha krungu tembung-tembung Jawa saka wong tuwané yèn panjenengané omongan ing basa Jawa. Nanging saiki bocah-bocah sing nom kepéngin blajar nulis, sebabé uga ana buku-buku akèh kanggo sinau basa Jawa. Lan saiki uga ana bausastra Jawa-Landa (basa Jawa Suriname-Landa). Basa Jawa Suriname iku wis dicampuri karo basané bangsa liya sing manggon ing Suriname. Uga akèh tembung basa Landa mlebu ing basa Jawa Suriname.

Akèh sedulur Jawa saka Indonesia kepéngin kenal lan sesambungan karo sedulur Jawa saka Suriname. Ing buku tamu situs web BanyuMili ana alamat pos élèktronis, tegesé e-mail sing bisa dianggo kanggo kenal-kenalan. Dadi situs web iki dianggo kaya latar kumpulan kanggo sedulur Jawa saka ing ngendhi waé.

Database kuli kontrak asal Jawa yang diberangkatkan ke Suriname

RTV Garuda Suriname

 

 

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP