www.javanenvansuriname.info

HOME SECONDHOME NIEUWS BASA JAWA BAHASA INDONESIA MULTIMEDIA WEBMASTER SITEMAP
 

 

BanyuMili Is Mijn Verhaal...
Een eerbetoon aan de Javaanse contractarbeiders in Suriname

kedemok = per ongeluk aangeraakt

 

  JAVAANS VAN JAVA
ZINNEN IN MADYA EN KRAMA

INLEIDING
Talen van de wereld
Internationale Dag Moedertalen
Moedertalen in Suriname
Surinaams Javaans en Javaans van Java

SURINAAMS JAVAANS
Migranten namen hun taal mee
Zinnen voor dagelijks gebruik

JAVAANS VAN JAVA
Klanksysteem en schrijfwijze
Enkele grammaticale regels
Taalsoorten en krama inggil woorden
Zinnen in ngoko
Zinnen in madya en krama
Teksten uit de Javaanse literatuur
Lijst van krama inggil woorden
Woordenlijst Javaans-Nederlands
Woordenlijst Nederlands-Javaans

WEBMASTER EN JAVAANSE TAAL
Javaans op de Nederlandse radio
Webmaster blogt in het Javaans
Andere teksten van de webmaster

Get the Adobe Flash Player to see this video.

 

 

 

 

 

Inhoud van deze pagina

Kort gesprek
Dagindeling
Begroeten
Tellen
Klok kijken

 

Begroeten
     
Sugeng énjing Goedemorgen
Sugeng siang Goeden dag
Sugeng sonten Goedemiddag
Sugeng dalu Goeden avond
   
Sugeng rawuh Van harte welkom
Matur nuwun sanget Heel hartelijk dank
Sumangga Alstublieft
   
Ndhèrèk mangayu bagya Van harte gefeliciteerd
Ndhèrèk bingah Ik ben blij voor u
Ndhèrèk béla sungkawa Gecondoleerd
Ngaturaken sugeng palakrama Gefeliciteerd met uw huwelijk

 

 
Kula nuwun  Dag, ik ben er 
- Mangga - Dag, kom verder
   
Mangga pinarak Gaat u zitten
- Matur nuwun - Dank u wel
   
Ngaturi sugeng Ik heet u welkom, hoe maak u het?
- Inggih, pangèstunipun, wilujeng - Dank zij uw zege, ik maak het goed
   
Ndhèrèk nepangaken, kula ... Mag ik mij aan u voorstellen, ik ben...
   
Nyuwun sèwu, asmanipun?  Excuseer mij, hoe is uw naam?
- Kula Pawiro - Mijn naam is Pawiro
   
Kepareng, kula ngrumiyini Staat u mij toe, ik ga eerst
- Mangga - Ja, gaat uw gang
   
Ndhèrèk langkung? Zou ik langs mogen?
- Mangga - Ja, natuurlijk
   
Nyuwun sèwu Neem u mij niet kwalijk
- Mangga - Zeg u het maar
   
Badhé nuwun priksa Kunt u mij zeggen
- Nuwun. Kadospundi? - Pardon. Wat zegt u?
   
Kepareng, badhé nyuwun pamit Staat u mij toe, ik neem nu afscheid
- Mangga, ndhèrèkaken sugeng - Goed, ik wens u een goede reis 
   
Kersa tindak ing pundi? Waar gaat u heen?
- Dhateng peken - Ik ga naar de markt
   
Saking pundi? Waar komt u vandaan? 
- Saking griya kémawon - Ik kom zomaar van huis

 

Rubriek Taal geen online cursus Javaans...
Het dient slechts als eerste kennismaking met de Javaanse taal. Maar wel een uitvoerige, eigentijdse en verantwoorde manier van kennismaken. Javaanse taal... De taal met ongeveer honderd miljoen sprekers in Indonesië (voornamelijk op Java), Suriname en Nieuw-Caledonië. En daarmee op tien na de meest gesproken taal in de wereld. Een bijzonderheid is de uitgebreide informatie over het Surinaams Javaans dat een eigen ontwikkeling is in Suriname. Het is de taal die de Javaanse contractarbeiders vanuit Java, Indonesië, als hun persoonlijke bagage meenamen naar Suriname. Het is nu één van de meer dan twintig moedertalen in Suriname
Lees meer...

Veel voorbeeldzinnen zijn door de webmaster met de nodige zorgvuldigheid zelf bedacht of afkomstig uit Javanese Grammar for students van Stuart Robson (niet afgebeeld) van Monash University, Australia en de leer- en woordenboeken die hieronder staan afgebeeld.

Prof. Dr. Ben Arps, Dr. Willem van der Molen en en Drs. Ignatius Soepriyanto en Reinier Kromopawiro hebben het inleidende gedeeelte van het Surinaams Javaans-Nederlands woordenboek van Hein Vruggink en Johan Sarmo van nuttig commentaar voorzien. De webmaster kent de samenstellers van dit bijzondere woordenboek persoonlijk. Ook Rob van Albada kent hij persoonlijk, de samensteller van de laatste editie van het Javaans-Nederlands woordenboek van de oorspronkelijke versie van Th, Pigeaud.

De webmaster van BanyuMili is opgegroeid met het informele (ngoko) en het formele (basa) Javaans dat in Suriname wordt gesproken. Sinds 1991 houdt hij zich vrijwel dagelijks bezig (ook academisch) met de Javaanse taal van Java. Hij heeft colleges Javaanse taal en letterkunde gevolgd bij Prof. Ras, Prof. Arps,
Dr. Van der Molen, Dr. Van den Veerdonk en Drs. Soepriyanto van de Universiteit Leiden.

Inleding tot het Modern Javaans
J.J. Ras

Hedendaags Javaans
Ben Arps en anderen

Javaans-Nederlands woordenboek
Rob van Albada en Th. Pigeaud

Surinaams Javaans-Nederlands wwordenboek
Hein Vruggink en Johan Sarmo

 

 
DIASPORA  SURINAME  IMMIGRATIE  TAAL  CULTUUR  THEATER  MUZIEK  LITERATUUR  ARCHIEF
HOME  SECONDHOME  NIEUWS   BASA JAWA   BAHASA INDONESIA   MULTIMEIDA  WEBMASTER   SITEMAP